گل گیس

ویدیوهای رضایت هنرجویان از دوره های آموزش آرایشگری گل گیس

ویدیوی رضایت خانم قربانی از خوزستان هنرجوی گل گیس از دوره‌های تتو، رنگ و لایت، میکاپ و کراتین:

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش میکاپ

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش اکستنشن مژه

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش  تاتوی صورت (آرایش دائم)

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش کوتاهی مو

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش فیشیال صورت

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش تاتو صورت  (آرایش دائم)

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش آرایش و پیرایش

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره آموزش اکستنشن مژه

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش کراتین، صافی و احیای مو

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش میکاپ

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش پاکسازی پوست

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره اکستنشن مژه

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره های  میکاپ و شینیون

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش کراتین، صافی و احیای مو

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره های لیفت و لمینت ابرو، اکستنشن مژه

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  اکستنشن مژه

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  تاتو

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  میکاپ

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  اکستنشن مژه

ویدیوی رضایت هنرجویان گل گیس از دوره آموزش پاکسازی پوست

ویدیوی جلسه پایان دوره و رضایتمندی گروهی از هنرجویان از دوره آموزش پاکسازی پوست 

ویدیوی جلسه پایان دوره و رضایتمندی گروه دیگری از هنرجویان از دوره آموزش پاکسازی پوست 

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره براشینگ و شینیون مو

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره اکستنشن مژه

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس 

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  آموزش رنگ و مش، کراتین و احیای مو

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره  اکستنشن مژه و کاشت ناخن

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس 

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره های اکستنشن مژه و لیفت و لیمنت مژه و ابرو

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره اکستنشن مژه

ویدیوی رضایت هنرجوی گل گیس از دوره احیای مو

ویدیوی رضایت هنرجویان گل گیس از دوره اکستنشن مژه

ویدیوی رضایت هنرجوی بین المللی گل گیس (زبان فارسی)

ویدیوی رضایت هنرجوی بین المللی گل گیس (زبان انگلیسی)

ویدیوی رضایت هنرجوی آموزشگاه گل گیس از دوره کراتین

ویدیوی رضایت هنرجوی آموزشگاه گل گیس

ویدیوی رضایت هنرجوی آموزشگاه گل گیس از دوره کراتین و رنگ و مش

ویدیوی رضایت هنرجوی آموزشگاه گل گیس از چندین دوره کراتین و رنگ و مش و فیشیال

ویدیوی رضایت هنرجویان یک دوره آموزش کراتین، صافی و احیای مو صفر تا صد